Fast Modulo Transform (FMT, 高速剰余変換), Number Theoretical Transform (NTT, 数論変換)

概要

ある程度の解説(ブログ): ATC001 - C問題: 高速フーリエ変換 (FMT解法)

mod \(P\)上で \(\omega^i \not = 1\) \((0 < i < N)\), \(\omega^N = 1\) となるような \(\omega, P, N\) を用いて計算する。 この時、 \(P = A \times N + 1\) を満たす。

順変換では \(\displaystyle f_k = \sum_{i=0}^{N-1} a_i \omega^{ik}\) (mod \(P\)) を計算し、

逆変換では \(\displaystyle a_i = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} f_k \omega^{-ik}\) (mod \(P\)) を計算する。

計算量

\(O(N \log N)\)

実装

# FMT用のパラメタ
omega = 103
n = 2**18
P = 5880*n + 1
rev = pow(omega, P-2, P)

# バタフライ演算としてのbit反転処理
# in-placeで計算するために利用
def bit_reverse(d):
  n = len(d)
  ns = n>>1; nss = ns>>1
  ns1 = ns + 1
  i = 0
  for j in range(0, ns, 2):
    if j<i:
      d[i], d[j] = d[j], d[i]
      d[i+ns1], d[j+ns1] = d[j+ns1], d[i+ns1]
    d[i+1], d[j+ns] = d[j+ns], d[i+1]
    k = nss; i ^= k
    while k > i:
      k >>= 1; i ^= k
  return d

# FMTをループで計算
def fmt_bu(A, n, base, half, Q):
  N = n
  m = 1
  while n>1:
    n >>= 1
    # ω^{2m} ≡ 1 となるω
    w = pow(base, n, Q)
    wk = 1
    for j in range(m):
      for i in range(j, N, 2*m):
        # U = g(ω^{2k}), V = ω^k * h(ω^{2k})
        U = A[i]; V = (A[i+m]*wk) % Q
        A[i] = (U + V) % Q
        # half = ω^{N/2}
        A[i+m] = (U + V*half) % Q
      wk = (wk * w) % Q
    m <<= 1
  return A

# FMTの順変換
def fmt(f, l, Q=P):
  if l == 1: return f
  A = f[:]
  # bit反転
  bit_reverse(A)
  return fmt_bu(A, n, omega, pow(omega, n/2, Q), Q)

# FMTの逆変換
def ifmt(F, l, Q=P):
  if l == 1: return F
  A = F[:]
  # bit反転
  bit_reverse(A)
  # 逆変換なので、ωの代わりにω^{-1}を渡す
  f = fmt_bu(A, n, rev, pow(rev, n/2, Q), Q)
  # Nで割って返す
  n_rev = pow(n, Q-2, Q)
  return [(e * n_rev) % Q for e in f]

# FMTを利用した畳込み処理
def convolute(a, b, l, Q=P):
  A = fmt(a, l, Q)
  B = fmt(b, l, Q)
  C = [(s * t) % Q for s, t in zip(A, B)]
  c = ifmt(C, l, Q)
  return c

Verified

 • AtCoder: "AtCoder Typical Contest 001 - C問題: 高速フーリエ変換": source (Python2, 3704ms)