Lowest Common Ancestor (Tarjan’s off-line algorithm)

概要

根付き木\(T\)のある頂点\(u, v\)について、共通の祖先であり、根頂点から最も遠い位置にあるLCAの頂点を求める。

オフライン処理では深さ優先探索を行いながら各クエリ \((u, v)\) のLCAを求める。

探索中は、現在の頂点\(v\)と根頂点間のパス上の各頂点\(w\)について、(DFSで既に訪れた頂点の中から)頂点\(w\)が頂点\(v\)とのLCAとなる頂点\(u\)の集合を素集合データ構造で管理する。

そして、各頂点\(v\)ごとに答える必要のあるクエリ \((u, v)\) に対し LCA \(w\) を素集合データ構造から求める。

実装

計算量は 頂点数 \(N\) , クエリ数 \(Q\) に対し \(O(N \alpha(N) + Q)\) (\(\alpha\)はアッカーマン関数の逆関数)

# G is a tree
def lca(N, G, s, QS):
  res = [-1]*len(QS)

  A = [[] for i in range(N)]
  for i, (u, v) in enumerate(QS):
    if u == v:
      res[i] = u
      continue
    A[u].append((v, i))
    A[v].append((u, i))

  # disjoint data structure
  *prt, = range(N)
  def root(x):
    if x == prt[x]:
      return x
    prt[x] = x = root(prt[x])
    return x
  def unite(x, y):
    px = root(x); py = root(y)
    if px < py:
      prt[py] = px
      return px
    else:
      prt[px] = py
      return py

  anc = [-1]*N
  # DFS (non-recursive)
  stk = [s]
  it = [0]*N
  while stk:
    v = stk[-1]
    if it[v] == 0:
      anc[v] = v
    else:
      anc[unite(v, G[v][it[v]-1])] = v

    if it[v] < len(G[v]):
      stk.append(G[v][it[v]])
      it[v] += 1
    else:
      pv = root(v)
      for w, i in A[v]:
        if anc[w] != -1 and pv != root(w):
          res[i] = anc[root(w)]
      stk.pop()
  return res

Verified

 • AOJ: "GRL_5_C: Tree - Lowest Common Ancestor": source (Python3, 0.94sec)

参考